INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Pacjencie, informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne 4M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25 B/u 1, 30-438 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382265, NIP: 6793060743.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami
  i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym w celu zawarcia/ wystawienia/wykonania/obsługi wszelkich związanych z tymi celami umów/zaświadczeń/roszczeń i dopełnienia wszelkich obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów są bezpośrednio art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz pozostające w związku z nim przepisy krajowego prawa medycznego, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów do nich wykonawczych.
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie danych pozwalających na ustalenie tożsamości Pacjenta obejmujących co najmniej:

 •  nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

W sprawie ochrony Swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@poz4m.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.

Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym przez Administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, przy czym nieodpłatne jest pierwsza kopia przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia danych, w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej;
 • prawo do usunięcia danych, przy czym może być ono zrealizowane dopiero po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.