DLA PACJENTA

Procedury rejestracji na teleporadę

I. Cel

Określenie i ujednolicenie standardów rejestracji pacjentów na świadczenia telemedyczne.

II. Wytyczne

1. Rejestracja na teleporadę możliwa jest osobiście przez pacjenta, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Teleporada może zostać udzielona tylko za zgodą pacjenta lub jego opiekuna ustawowego.

2. Konieczne jest dokonanie weryfikacji tożsamości pacjenta poprzez sprawdzenie danych osobowych, w tym zwłaszcza numeru PESEL.
Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność numeru telefonu, pod którym będzie później udzielana porada.

3. W przypadku rejestracji dziecka do 6 roku życia, teleporada może być udzielona tylko na wyraźne życzenie opiekuna prawnego dziecka. Teleporady udziela się w zakresie porady kontrolnej w trakcie leczenia. Zgodnie bowiem z przepisami dzieciom do 6 roku życia świadczenia udzielane są w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

4. Wyznaczoną datę i godzinę udzielenia porady przez lekarza należy przekazać pacjentowi w sposób zrozumiały. Trzeba także uprzedzić pacjenta, iż wyznaczane godziny są orientacyjne i pacjent nie powinien niepokoić się w przypadku opóźnienia kontaktu z lekarzem.

5. Teleporada powinna zostać zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia pacjenta do świadczeniodawcy lub w późniejszym terminie w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

6. Koniecznie trzeba poinformować pacjenta, iż lekarz podejmie trzykrotną próbę połączenia telefonicznego z pacjentem w odstępie kilkunastominutowym. Jeżeli żadna z prób nie zakończy się nawiązaniem kontaktu teleporada zostanie anulowana.

7. W przypadku:

  • wizyty pierwszorazowej
  • podejrzenia choroby nowotworowej
  • pogorszenia stanu zdrowia w przebiegu choroby przewlekłej

świadczenie medyczne udzielane jest tylko w formie wizyty osobistej w poradni.